Dzisiaj jest
Informacje dla autorów

Do redakcji należy przysłać zgłoszenie autorskie zawierające dane teleadresowe autora, tytuł proponowanego artykułu, liczbę stron, rys. i tabel oraz krótkie streszczenie pracy. Po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu proponowanego tematu, należy przysłać tekst pracy przygotowany zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi oraz wypełniony formularz oświadczenia.

Nadesłane artykuły są poddawane redakcyjnej ocenie formalnej i otrzymują numer redakcyjny identyfikujący je na dalszych etapach procesu wydawniczego. Wszystkie artykuły przysyłane do redakcji są recenzowane. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji (patrz procedura recenzowania).

Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wskazówki dotyczące przygotowania artykułu

 • Artykuły przeznaczone do opublikowania w „Przeglądzie Mechanicznym” powinny mieć naukowo-techniczny charakter i być powiązane z aktualnymi problemami przemysłu.
 • Artykuły powinny być oryginalne, przez co należy rozumieć, że nie były dotychczas publikowane w całości lub znaczącej części (jeśli artykuł jest fragmentem innej pracy, np. doktorskiej, habilitacji, to informacja o tym powinna znaleźć się w spisie literatury).
 • Artykuł powinien obejmować wąski temat, ale potraktowany możliwie wyczerpująco. Należy unikać powtarzania wiadomości ogólnie znanych, ujętych w wydawnictwach książkowych.
 • Jeżeli dane zagadnienie jest obszerne, należy rozbić je na fragmenty stanowiące odrębne artykuły, które mogą być publikowane niezależnie od siebie.
 • Artykuły powinny odznaczać się jasną i logiczną budową: materiał powinien być podzielony na części, których tytuły muszą odtwarzać treść w nich zawartą. Wnioski z przeprowadzonych rozważań powinny być wyraźne i jasno sformułowane na końcu artykułu.
 • Treść artykułu powinna być odpowiednio uzupełniona rysunkami, fotografiami, schematami itp., jednak liczbę ilustracji należy ograniczyć do niezbędnych.
 • Tytuł artykułu należy podać w jęz. polskim i jęz. angielskim i dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe polskie i angielskie.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 8 stron (1 strona – 1 800 znaków).
 • Do artykułu należy dołączyć adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej autorów.
 • Praca powinna być dostarczona w wersji elektronicznej w formacie *doc, *docx. Równania powinny być zapisane w edytorach wzorów, z wyraźnym rozróżnieniem 0 i O. Jeżeli równania przekraczają szerokość szpalty (8 cm), należy je przenieść, a niedające się przenieść zapisać na szerokość 2 szpalt (16 cm).
 • Redakcja nie przepisuje tekstów i nie wykonuje rysunków. Oprócz pliku * doc, *docx zalecane jest, aby autorzy dostarczali pliki źródłowe rysunków (najlepiej w formacie *.eps, *jpg lub * tif).
 • Rysunki oraz wykresy muszą być wykonane czytelnie, z uwzględnieniem faktu, że szerokość szpalty w czasopiśmie wynosi 8 cm, szerokość kolumny – 17 cm, wysokość kolumny – 24,5 cm.
 • Opisy na rysunkach zmniejszonych do tej wielkości powinny być czytelne i nie niższe od 2 mm.
 • Autorzy są zobowiązani do podawania na końcu artykułu pełnego wykazu źródeł wykorzystywanych przy jego opracowaniu i podawania w treści odpowiednich odsyłaczy do kolejnego numeru pozycji cytowanej w spisie literatury. Spis literatury powinien zawierać: przy książkach – nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł książki, wydawcę, rok i miejsce wydania (ewentualnie numery stron); przy czasopismach – nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer i rok (ewentualnie numery stron). Nie stosujemy cyrylicy - taki tekst należy podać w transkrypcji wydawniczej na alfabet łaciński. Spis literatury powinien przedstawiać aktualny stan wiedzy i uwzględniać pozycje z literatury światowej. Zalecane jest tworzenie spisu literatury w stylu bibliograficznym Chicago.
 • Autorzy gwarantują, że treść pracy i rysunki są ich własnością (lub podają źródło pochodzenia rysunków). Autorzy zgłaszając artykuł przekazują Wydawcy prawa do jego publikacji w formie drukowanej i elektronicznej, wypełniając formularz umowy.
 • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Dodatkowa informacja dla Autorów
Informujemy, że w wypadku artykułów zgłoszonych po 1 marca 2016 r. redakcja wprowadza odpłatność za publikację w czasopiśmie. Każdy artykuł będzie podlegał indywidualnej wycenie, w zależności, m.in. od: liczby stron, rysunków, wzorów itd.

Przyspieszony tryb publikacji
Redakcja umożliwia publikacje w trybie przyspieszonym – w ciągu 4 miesięcy od przysłania zgłoszenia. Warunkiem jest aktualny w dziedzinie nauki i techniki temat pracy oraz objętość nieprzekraczająca 4 str. druku. Odpłatność dla Autorów wynosi 500 zł +VAT (wniesienie opłaty powoduje, że pełny tekst artykułu jest udostępniany online niezwłocznie po opublikowaniu drukiem).

Prośba od Redakcji
Prosimy o możliwie częste cytowanie artykułów opublikowanych w „Przeglądzie Mechanicznym” (bez autocytowań) w pracach wysyłanych do czasopism z tzw. listy filadelfijskiej. Prosimy o podawanie pełnej polskojęzycznej wersji tytułu czasopisma i zapis według schematu:
Przegląd Mechaniczny, numer, rok