Dzisiaj jest
Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Autorzy, którzy przysyłają artykuł do publikacji, są świadomi (patrz informacje dla autorów), że wszystkie prace publikowane w Przeglądzie Mechanicznym podlegają ocenie recenzentów i wyrażają zgodę na procedurę recenzowania.

Nadesłane artykuły są poddawane redakcyjnej ocenie formalnej i otrzymują numer redakcyjny identyfikujący je na dalszych etapach procesu wydawniczego, a redakcja wysyła do autorów informację o przyjęciu artykułu i wysłaniu go do recenzentów. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Redakcja dobiera recenzentów rzetelnych i kompetentnych w danej dziedzinie. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi autor. Prace recenzentów są poufne i anonimowe. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji w Przeglądzie Mechanicznym lub jego odrzuceniu. W przypadku pracy w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autorzy są informowani o wynikach recenzji oraz otrzymują je do wglądu. W sytuacjach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Każdy artykuł zawierający wyniki badań doświadczalnych kierowany jest także do redaktora statystycznego.

Lista recenzentów publikowana jest w ostatnim zeszycie każdego rocznika.

Informacja dla recenzentów

Redakcja zwraca się do Recenzentów z uprzejmą prośbą o zwrot recenzji w ciągu 4 tygodni (patrz formularz recenzji).

Informacja dodatkowa

Artykuł może zostać odrzucony, jeśli nie spełnia wymaga wymagań formalnych lub uzyskał negatywne opinie recenzentów.