Dzisiaj jest
Etyka publikowania i dobre praktyki wydawnicze

Autorzy

 • Wszystkie prace zgłoszone do "Przeglądu Mechanicznego" powinny być całkowicie oryginalną pracą autorów. Plagiat i autoplagiat (występuje, gdy autor wykorzystuje fragmenty swoich wcześniejszych prac bez podania odpowiednich powołań) uznawany jest za nieetyczny i nie jest akceptowany przez redakcję.
 • Autorzy w artykule zobowiązani są do przedstawienia w sposób rzetelny wyników pracy oraz do obiektywnego ich omówienia. Praca powinna zawierać odpowiednie powołania literaturowe i odnośniki źródłowe. Wymóg rzetelności i obiektywizmu dotyczy również artykułów przeglądowych. Zamieszczanie nierzetelnych i nieobiektywnych informacji jest nieetyczne i nie jest akceptowane przez redakcję.
 • Złożenie tego samego artykułu do publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jednocześnie jest nieetyczne i niedopuszczalne.
 • Autorstwo artykułu powinny być ograniczone tylko do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, wykonanie lub interpretację wyników opisanych prac. Każdy autor zobowiązany jest do procentowego określenia swojego udziału w prezentowanej pracy.
 • Autorzy są zobowiązani do podawania informacji źródłowych w postaci cytowań. Informacje uzyska-ne prywatnie nie mogą być podawane bez wyraźnej, pisemnej zgody dysponenta informacji. Informa-cje uzyskane ze źródeł, takich jak rękopisy, recenzje lub wnioski o dotacje, nie mogą być wykorzysty-wane bez wyraźnej, pisemnej zgody autorów tych prac.
 • Autorzy powinni ujawnić istnienie finansowych lub innych istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na ocenę ich pracy. Również wszystkie źródła wsparcia finansowego prezentowanej w arty-kule pracy projektu powinny zostać ujawnione.

Redakcja

 • Redakcja podejmuje decyzję, które z artykułów zgłoszonych do publikacji zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji redakcja kieruje się zasadami ustalonymi przez Kolegium Redakcyjne czasopisma oraz uwzględnia wymogi prawne dotyczące zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.
 • Redakcja nie może ujawniać żadnych informacji na temat nadesłanych artykułów innym osobom niż autorzy, recenzenci lub wydawca.
 • Redakcja i recenzenci powinni oceniać artykuły w sposób merytoryczny, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autorów.
 • Redakcja traktuje nadesłaną pracę i całą korespondencję z autorami i recenzentami jako poufną. Również autorzy i recenzenci powinni traktować korespondencję z redakcją czasopisma jako poufną.

Recenzenci

 • Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do "Przeglądu Mechanicznego" podlegają szczegółowej anonimowej (double-blind) recenzji, przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Podczas recenzji oceniane są następujące elementy: zgodność treści z tytułem, rzetelność, znaczenie i oryginalność tematyki, czytelność i poprawność językowa. Recenzja powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać wyraźną informację o dopuszczeniu do publikacji w „Przeglądzie Mechanicznym” lub jego odrzuceniu.
 • Artykuły mogą być odrzucone bez przeprowadzenia procesu recenzji, jeżeli nie spełniają wymagań redakcyjnych.
 • Wszystkie artykuły przekazane przez redakcję do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne.
 • Recenzje powinny być wykonywane w sposób obiektywny. Krytyka autorów artykułów ze względów osobistych jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni wyrażać swoje oceny w sposób klarowny, używając stosownych argumentów merytorycznych.
 • Niepublikowane materiały znajdujące się w nadesłanej pracy nie mogą być wykorzystywane przez redakcję lub recenzenta bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
 • Recenzentami danej pracy nie powinny być osoby, w których wypadku może wystąpić konflikt interesów z autorami, wynikający z konkurencji, współpracy lub innych zależności.