Dzisiaj jest
Procedura wydawnicza "Przeglądu Mechanicznego"
 1. Autorzy przysyłają zgłoszenie autorskie, tj. krótki opis proponowanego artykułu, zawierający tytuł pracy, jej objętość, liczbę ilustracji (patrz wzór zgłoszenia).
 2. Na podstawie zgłoszenia redaktor naczelny lub jego zastępca decydują, czy artykuł odpowiada profilowi czasopisma.
 3. Redakcja pozytywnie (lub negatywnie) odpowiada na zgłoszenie.
 4. Autor przysyła artykuł do redakcji, przygotowany zgodnie ze „Wskazówkami dla autorów” (umieszczonymi w każdym zeszycie czasopisma oraz na witrynie internetowej).
 5. Artykuł zostaje zarejestrowany w redakcyjnym rejestrze i otrzymuje numer identyfikacyjny.
 6. Redaktor naczelny lub jego zastępca dokonują wstępnej weryfikacji pod względem spełnienia wymogów czasopisma i wskazują odpowiednich recenzentów. Jeśli artykuł nie spełnia podstawowych wymogów, Autor proszony jest o weryfikację i ponowne przysłanie artykułu.
 7. Redakcja wysyła do Autora informację o przyjęciu artykułu, wysłaniu do recenzentów i podaje numer, pod którym artykuł został zapisany w redakcyjnym rejestrze.
 8. Artykuł wraca od recenzentów:
  a) w przypadku recenzji pozytywnej, która jest równoznaczna z przyjęciem do druku, czeka w tece redakcyjnej na publikację,
  b) w przypadku konieczności wykonania poprawek artykuł jest wysyłany do Autora z prośbą o uwzględnienie uwag zawartych w recenzji,
  c) w przypadku recenzji negatywnych artykuł jest odsyłany do Autora wraz z anonimowymi kopiami recenzji i informacją, że redakcja odmawia publikacji,
  d) w przypadkach spornych wyznaczani są dodatkowi recenzenci.
 9. Każdy artykuł podlega redakcji językowej wykonywanej przez wyspecjalizowaną osobę, dla której język artykułu jest językiem ojczystym. Autor otrzymuje egzemplarz pracy po korekcie językowej w celu akceptacji naniesionych poprawek i uwag.
 10. Po akceptacji przez Autora opracowania redakcyjnego, artykuł jest kierowany do druku. W przypadku ewentualnych wątpliwości, które wynikną na dalszych etapach procesu wydawniczego, redakcja kontaktuje się ponownie z Autorem.
 11. Kolejność artykułów ukazujących się w kolejnych zeszytach w danym roku wydawniczym jest uzależniona zarówno od daty ich przysłania do redakcji, jak i od czasu, w jakim przechodzą kolejne etapy procedury wydawniczej.